Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski

Informacje o pracowniku naukowym

  Prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki  
 
 Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

ul. Bankowa 11b, pok. 1.47
032 359 20 02

Email: dolnicki@poczta.onet.pl

Dyżury: Śr 15.00 - 16.30


  Publikacje  
  Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):
  Organizacja i funkcjonowanie administracji terenowej / Dogdan Dolnicki. - Skrypty UŚl., nr 425 - Katowice: "UŚl." 1989, 215 s.

 
  Nadzór nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1375 - Katowice: "UŚl." 1993, 174 s.

 
  Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce / Bogdan Dolnicki. - Katowice: "Wydaw. dra Andrzeja Abramskiego" 1994, 86 s.

 
  Samorząd terytorialny - zagadnienia ustrojowe / Bogdan Dolnicki. - Seria Akademicka - Zakamycze - Kraków: "Kantor Wydawniczy "Zakamycze"" 1999, 237 s.

 
  Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - serii Seria Akademicka - Zakamycze - Kraków: "Kantor Wydawniczy Zakamycze" 2001, Stan prawny na 15 sierpnia 2001 r., 322 s.

 
  Organy monokratyczne a kolegialne w samorządzie terytorialnym / Bogdan Dolnicki. - Warszawa: "Stow. Edukacji Administracji Publicznej" 2003, 28 s.

 
  Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Seria Akademicka - Zakamycze - Kraków: "Kantor Wydawniczy Zakamycze" 2003, Wyd. 2 popr. i uzup., stan prawny na 15 lipca 2003 r., 351 s.

 
  Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. - Katowice: "Śl. Wydaw. Naukowe" 2003, 30 s.

 
  Samorząd terytorialny / Bogdan Dolnicki. - Seria Akademicka - Kraków: "Kantor Wydawniczy Zakamycze" 2006, Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r., 406 s.

 
  Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych / pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Bogdana Dolnickiego. - Bydgoszcz: "Oficyna Wydawnicza "Branta"" 2007, Stan prawny na dzień 1 stycznia 2006 r., 370 s.

 
  Niesamoistne części wydawnictwa - współautorstwo pracy zbiorowej:
  Ustawa o samorządzie powiatowym - komentarz / Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Czesław Martysz, Maria Taniewska-Banacka, Renata Cybulska. - Kraków: ""Zakamycze"" 2005, 536 s.

 
  Administracja pod wpływem prawa europejskiego - XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Katowice 14-17 września 2005 roku / red. Bogdan Dolnicki, Joanna Jagoda. - Bydgoszcz: "Oficyna Wydawnicza "Branta"" 2006, 184 s.

 
  Ustawa o samorządzie powiatowym - komentarz / red. Bogdan Dolnicki , [aut.. - Warszawa: "Wolters Kluwer business" 2007, Wyd. 2, stan prawny na 22 października 2007 r., 635 s.

 
  Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:
  Zagadnienia proceduralne kreowania terenowych organów administracji państwowej / Bogdan Dolnicki. W: Zagadnienia proceduralne w administracji, Katowice: "UŚl." 1984, s. 172-186.

 
  Rola zakładów administracyjnych w zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych obywateli / Bogdan Dolnicki. W: Regulacja prawna administracji świadczącej, Katowice: "UŚl." 1985, s. 49-73.

 
  Prawne instrumenty kontroli w zarządzaniu gospodarką narodową / Bogdan Dolnicki. W: Instytucje prawne zarządzania państwowymi organizacjami gospodarczymi, Katowice: "UŚl." 1985, s. 176-204.

 
  Stan i perspektywy decentralizacji administracji / Bogdan Dolnicki. W: Wolność informacji i jej granice, Katowice: "Stow.SILGIS Center" 1997, s. 85-93.

 
  Regulacja prawna systemów informacji przestrzennej - potrzeby i stan aktualny / Grażyna Szpor, Bogdan Dolnicki. W: Systemy informacji przestrzennej GIS w praktyce, Kraków: "Centrum Promocji Informatyki" 1997, s. 32 - 37.

 
  Samorząd terytorialny w polskich konstytucjach / Bogdan Dolnicki. W: W kręgu zagadnień konstytucyjnych - Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, Katowice: "Wydaw. UŚl." 1999, s. 315-330.

 
  Koncepcja województwa samorządowego / Bogdan Dolnicki. W: Prawo administracyjne w okresie transformacji, Kraków: ""Zakamycze"" 1999, s. 137-158.

 
  Zadania samorzadu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Rozprawy prawnicze - księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza, Katowice: "UŚl." 2000, s. 27-39.

 
  Policyjne funkcje państwa w Polsce / Bogdan Dolnicki. W: Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), Wrocław: "UWr." 2000, s. 395-413.

 
  Ewolucja pojęcia samorządu terytorialnego w polskich konstytucjach / Bogdan Dolnicki. W: Administracja publiczna u progu XXI wieku - prace dedykowane Prof. Zw. Dr. Hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl: "Wydaw. Wyż. Szk. Administracji i Zarządzania" 2000, s. 147-164.

 
  Wykonalność a prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych organów nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. W: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia - Konferencja naukowa katedr prawa i postępowania administracyjnego, Łódź: "Uniw. Łódzki" 2000, s. 49-60.

 
  Ewolucja samorządu terytorialnego w Niemczech / Bogdan Dolnicki. W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Kraków: "UJ" 2001, s. 161-181.

 
  Współczesne środki nadzoru nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. W: Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej - międzynarodowa konferencja naukowa, Iwonicz Zdrój, 6-8 maja 2002 r., Rzeszów: "Mitel" 2002, s. 81-96.

 
  Pozycja prawna sekretarza i skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego - studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, Olsztyn: "Zakład Poligraficzny Uniw. Warmińsko-Mazurskiego" 2002, s. 103-111.

 
  Pozycja prawna przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa - międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r., Rzeszów: "Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa. Oddział" 2002, s. 159-178.

 
  Umowa publicznoprawna - zagadnienia wybrane / Bogdan Dolnicki. W: Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała: "Wyż. Szk. Administracji" 2003, s. 162-178.

 
  Ewolucja pojęcia umowy publicznoprawnej / Bogdan Dolnicki. W: Prawo a wartości - księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków: ""Zakamycze"" 2003, s. 35-53.

 
  Zakaz prowadzenia przez radnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy / Bogdan Dolnicki. W: Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej - księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jana Grabowskiego, Katowice: "Górnośl. Wyż. Szkoła Handl." 2004, s. 41-52.

 
  Skutki prawne zarządzania zastępczego wydanego przez wojewodę jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym / Bogdan Dolnicki. W: Jakość administracji publicznej - międzynarodowa konferencja naukowa (Cedzyna k. Kielc, 24-26.IX.2004 r.), Rzeszów: "Wyd. "Mitel"" 2004, s. 98-106.

 
  Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar - międzynarodowa konferencja naukowa (Olszanica, 23-26.V.2004 r.), Rzeszów: "Wydaw. "Mitel"" 2004, s. 111-136.

 
  Ewolucja przedmiotowego zakresu obowiązywania i stosowania kodeksu postępowania administracyjnego / Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz. W: Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności - prof. zw. dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, Łódź: "Wydaw. Uniw. Łódzkiego" 2004, s. 87-107.

 
  Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w systemie samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym, Kraków: "Kantor Wydawniczy Zakamycze" 2005, s. 27-38.

 
  Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym - wnioski de lege ferenda / Bogdan Dolnicki. W: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania - studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń: ""Dom Organizatora"" 2005, s. 117-140.

 
  Ustrój samorządu terytorialnego w świetle standardów europejskich / Bogdan Dolnicki. W: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław: "Kolonia Limited" 2005, s. 41-52.

 
  Sprawność i demokratyzm w strukturze i działaniu polskiej administracji lokalnej / Bogdan Dolnicki. W: Sprawność działania administracji samorządowej - VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, [Sandomierz, 21-23 maja 2006], Rzeszów: "[s.n.]" 2006, s. 109-125.

 
  Czynniki unifikujące ustrój samorządu terytorialnego w prawie europejskim / Bogdan Dolnicki. W: Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, Opole: "Uniwersytet Opolski" 2006, s. 49-64.

 
  Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej jako czynnik przeciwdziałania biurokratyzowaniu się administracji / Bogdan Dolnicki. W: Biurokracja - III międzynarodowa konferencja naukowa, Krynica, 2-4 czerwca 2006, Rzeszów: "RS Druk" 2006, s. 165-176.

 
  Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej - zagadnienia wybrane / Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska. W: Koncepcja systemu prawa administracyjnego - Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa: "Oficyna Wolter Kluwer businnes" 2007, s. 453-472.

 
  Władza i finanse lokalne w Rzeczpospolitej Polskiej / Bogdan Dolnicki. W: Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Bydgoszcz: "Oficyna Wydawnicza "Branta"" 2007, s. 13-31.

 
  Pozycja prawna studenta i doktoranta uniwersytetu / Bogdan Dolnicki. W: Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław: "Kolonia Limited" 2007, s. 89-95.

 
  Artykuły:
  Pozycja prawna wojewody jako przedstawiciela rządu / Bogdan Dolnicki. W: Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles, T. 8 (1983), s. 26-40.

 
  Zadania samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Czas Górnośl, 1993, nr 22, s. 34.

 
  Pojęcie i istota samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Czas Górnośl, 1993, nr 20, s. 32.

 
  Nowa ustawa gminna w Saksonii / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 1993, nr 7.

 
  Przemiany ustrojowe samorządu terytorialnego w Europie Zachodniej / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 1994, nr 10, s. 15.

 
  Przemiany ustrojowe samorządu gminnego w Europie Zachodniej / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 1994, nr 12, s. 68-76.

 
  Czy polskie ustawodawstwo samorządowe odpowiada standardom europejskim / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 1994, nr 10, s. 1-15.

 
  Wesen und aufgaben der territorialen selbstverwaltung / Bogdan Dolnicki. W: Verwaltung, Bd. 27 (1994), s. 1-14.

 
  Zakres tajemnicy bankowej / Bogdan Dolnicki. W: Biul. Międzynar. Szk. Bank. Finans, 1994, nr 1, s. 6.

 
  Organizacja gminy w Szwecji / Bogdan Dolnicki. W: Sejm. Samorz, 1995, nr 9, s. 22-24.

 
  Organizacja gminy w Hiszpanii / Bogdan Dolnicki. W: Sejm. Samorz, 1995, nr 5, s. 18-19.

 
  Instytucja nadzoru jako instrument służący ochronie praw podmiotowych - na przykładzie samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Prawa Człow., [Katow.], Z. 3 (1996), s. 36-49.

 
  Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 1997, nr 6, s. 45-53.

 
  Koncepcja województwa samorządowego / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 1999, nr 6, s. 15-22.

 
  Ustrój samorządu terytorialnego w Niemczech - po reformie / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 2001, nr 3, s. 63-79.

 
  Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim / Bogdan Dolnicki. W: Państ. Prawo, 2001, z. 3, s. 79-86.

 
  Struktura organizacyjna województwa samorządowego / Bogdan Dolnicki. W: Gdań. Stud. Praw, T. 8 (2002), s. 53-62.

 
  Zadania i funkcje przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Zesz. Nauk. Besk. WSTuryst, T. 1, nr 1 (2002), s. 43-57.

 
  Polski samorząd terytorialny na tle europejskim / Bogdan Dolnicki. W: Gaz. Uniw. (Katowice), 2002, nr 2, s. 3-6.

 
  Monokratyczne organy samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 2003, nr 1.

 
  Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 2004, nr 5, s. 5-21.

 
  Samorząd terytorialny w wybranych krajach europejskich / Bogdan Dolnicki. W: Misc. Iur, T. 4 (2004), s. 23-31.

 
  Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w ustawach samorządowych / Bogdan Dolnicki. W: Misc. Iur, T. 4 (2004), s. 141-169.

 
  Zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w świetle standardów europejskich / Bogdan Dolnicki. W: Zesz. Nauk. Besk. Wyż. Szk. Tur. Żywcu, Nr 3 (2004), s. 81-107.

 
  Zarządzenie uchylone, radny zostaje / Bogdan Dolnicki, Renata Cybulska. W: Rzeczpospolita, 2005, nr 233, s. 1.

 
  Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy / Bogdan Dolnicki. W: Samorz. Teryt, 2007, nr 1.

 
  Wpływ nowych zasad wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na relacje z radą gminy / Bogdan Dolnicki. W: Prz. Prawa Publicznego, 2007, nr 1.

 
  Recenzje:
  Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym / Agnieszka Korzeniowska. - Krak. 2002 - rec.: Bogdan Dolnicki. - Państ. Prawo. - 2003, z. 3, s. 111-112.

 
  Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracji publicznej / Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno. - Warsz. 2000, Wyd. 2 - rec.: Bogdan Dolnicki. - Prz. Prawa Publicznego. - 2007, nr 3, s. 80-82.