Idż do strony UŚ www.us.edu.pl Wydział Prawa i Administracji
Kierunki i zasady przyjęć na studia. Informacje o strukturze Wydziału. Działalność Wydziału, kierunki badań, publikacje i wydarzenia. Studenci. Informacje m.in. o egzaminach, planach zajęć, pomocy materialnej. Ogłoszenia dla studentów i pracowników.
  Pracownicy  
 
Strona główna
 
 
  Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska  
 
Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

ul. Bankowa 11b, pok. 3.16
Tel. 359 18 52

Email: pracownicy@wpia.us.edu.pl

Dyżury: Czw 16.00 - 18.00

Uwaga studencki V-go roku St. Stacjonarnych Prawa Seminarium magisterskie - wtorek godz. 15.00 pokój 3.16


  Publikacje  
  Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):
  Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej / pod red. Teresy Dukiet-Nagórskiej. - Bielsko-Biała: "Wydawnictwo "Sto"" 2006, 418 s.

 
  Pasożytnictwo społeczne w świetle badań empirycznych / Teresa Dukiet-Nagórska. - Warszawa: "Instytut Badania Prawa Sądowego" 1979, 116 s.

 
  Tak zwane przestępstwa zbiorowe w polskim prawie karnym / Teresa Dukiet-Nagórska. - Pr. Nauk. UŚl., nr 883 - Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1987, 231 s.

 
  Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:
  Koncepcja ciągu przestępstw na gruncie obowiązującego stanu prawnego i projektu kodeksu karnego / Teresa Dukiet-Nagórska. Problemy odpowiedzialności karnej - księga ku czci profesora Kazimierza Buchały, Kraków: "Uniwersytet Jagielloński" 1994, s. 35-42.

 
  Kilka uwag o zasadzie nullum crimen sine lege w polskim porządku prawnym / Teresa Dukiet-Nagórska. Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości - księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa: "Oficyna a Wolters Kluwer business" 2007, s. 35-50.

 
  Przestępczość zawodowa w prawie obowiązującym i w projekcie kodeksu karnego / Teresa Dukiet-Nagórska. Problemy nauk penalnych, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1996, s. 47-55.

 
  Kilka refleksji na temat postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich / Teresa Dukiet-Nagórska. U progu nowych kodyfikacji karnych, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1999, s. 51-58.

 
  Prawnokarna ochrona Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej / Teresa Dukiet-Nagórska. Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości - księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice: "UŚl." 2003, s. 51-61.

 
  Artykuły:
  Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. 2005, nr 2, s. 22-36.

 
  Prawo pacjenta do informacji, Cz. 2 / Teresa Dukiet-Nagórska. Medicus (Lub.), s. 2005, nr 8.

 
  Prawo pacjenta do informacji - uwagi ogólne, [Cz. 1] / Teresa Dukiet-Nagórska. Pro Med. (Katow.), s. 2005, nr 114, s. 12-13.

 
  Prawo pacjenta do informacji, Cz. 3 / Teresa Dukiet-Nagórska. Pro Med. (Katow.), s. 2005, nr 117, s. 9.

 
  Prawo pacjenta do informacji, Cz. 5 / Teresa Dukiet-Nagórska. Pro Med. (Katow.), s. 2005, nr 119, s. 9-10.

 
  Odpowiedzialność karna za sfałszowanie obrazu / Teresa Nagórska-Dukiet, Tadeusz Widła. Nowe Prawo, s. 1980, nr 4, s. 3-15.

 
  Wiedza o oskarżonym / Teresa Dukiet-Nagórska. Gaz. Sąd. (1973), s. 1975, nr 5, s. 9.

 
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 1 X 1970 r. - Rw 985 / Teresa Dukiet. Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych, s. 1971, z. 11, s. 502-504.

 
  Obowiązki banków w związku z wymianą walut narodowych na euro / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Bank, s. 2001, nr 12, s. 89-91.

 
  Uwagi na temat Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. Nr 11 (2002), s. 20-30.

 
  Obowiązki banków związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Bank, s. 2002, nr 3, s. 37-40.

 
  Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. Nr 12 (2002), s. 4-19.

 
  Uwagi o pobieraniu krwi dla ustalenia poziomu zawartości alkoholu w organizmie osoby podejrzanej, która nie wyraża na to zgody / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. Nr 13 (2003), s. 54-66.

 
  O ujawnianiu tajemnicy bankowej raz jeszcze / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Bank, s. 2004, nr 3, s. 59-65.

 
  Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 8 (1983), s. 108-114.

 
  Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalności / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. 2004, nr 4, s. 5-22.

 
  Pasożytnictwo społeczne w świetle badań ekologicznych - (na przykładzie Katowic) / Teresa Dukiet-Nagórska. Służ. MO, s. 1979, nr 6, s. 754-775.

 
  Odpowiedzialność karna za fałszowanie obrazu / Teresa Nagórska-Dukiet, Tadeusz Widła. Nowe Prawo, s. 1980, nr 4, s. 3-15.

 
  Wieloczynowe przestępstwo ciągłe - ciąg przestępstw czy czyn ciągły / Teresa Dukiet-Nagórska. Nowe Prawo, s. 1983, nr 1, s. 97-108.

 
  Jeszcze raz o przestępstwie ciągłym / Teresa Dukiet-Nagórska. Nowe Prawo, s. 1984, nr 6, s. 113-119.

 
  Jedność, wielość czynów i przestępstw / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 10.

 
  Przestępstwo ciągłe / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 10.

 
  Przestępstwa stypizowane przy użyciu znamienia "stałe źródło dochodu" jako typy kwalifikowane / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 12 (1986), s. 45-58.

 
  O sposobie dowodzenia wieloczynowego charakteru przestępstw zbiorowych / Teresa Dukiet-Nagórska. Państ. Prawo, s. 1989, z. 9, s. 123-125.

 
  Prawo pacjenta do informacji, [Cz. 1] / Teresa Dukiet-Nagórska. Medicus (Lub.), s. 2005, nr 6.

 
  Prawo pacjenta do informacji, Cz. 3 / Teresa Dukiet-Nagórska. Medicus (Lub.), s. 2005, nr 10, s. 10.

 
  Prawo pacjenta do informacji, Cz. 2 / Teresa Dukiet-Nagórska. Pro Med. (Katow.), s. 2005, nr 116, s. 9-10.

 
  Prawo pacjenta do informacji, Cz. 4 / Teresa Dukiet-Nagórska. Pro Med. (Katow.), s. 2005, nr 118, s. 14.

 
  Rodzaje umów outsourcingowych zawieranych przez banki / Teresa Dukiet-Nagórska. Biul. Bank, s. 2005, nr 11, s. 7-11.

 
  Problematyka odpowiedzialności karnej za wywołanie urazu psychicznego / Teresa Dukiet. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw, s. T. 6 (1975), s. 23-38.

 
  Pasożyt - prawdy i mity / Teresa Dukiet-Nagórska. Polityka, s. 1978, nr 40, s. 7.

 
  Przestępstwo nieprawidłowego dokumentowania działalności gospodarczej określone w art. 9 [par.] 1 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 22 (1997), s. 24-36.

 
  Stosowanie kary ograniczenia wolności w praktyce sądowej / Teresa Dukiet, Michał Kalitowski. Nowe Prawo, s. 1972, nr 7.

 
  Uprawnienie banków do korzystania z ulg firm windykacyjnych / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Bank, s. 2002, nr 11, s. 76-80.

 
  O potrzebie nowelizacji prawa medycznego / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. Nr 11 (2002), s. 7-19.

 
  Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. Nr 6.

 
  Prawnokarne konsekwencje niepodjęcia interwencji lekarskiej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w sposób niewłaściwy na skutek niedostatku środków finansowych w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. Nr 6.

 
  Kim jest strażnik gminny / Teresa Dukiet-Nagórska. Rzeczpospolita, s. 2002, nr 13, s. C5.

 
  Reguły ostrożnego postępowania (standardy postępowania) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Med, s. 2004, nr 3, s. 5-16.

 
  Niektóre warunki i formy kształtowania nawyku pracy osób nieuczących się i niepracujących / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 7 (1982), s. 66-81.

 
  Rodzaje umów outsourcingowych zawieranych przez banki / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Bank, s. 2004, nr 11, s. 41-48.

 
  Ujawnianie tajemnicy bankowej / Teresa Dukiet-Nagórska. Prawo Bank, s. 2005, nr 4, s. 50-63.

 
  Uwagi na temat kształtowania sądowego wymiaru kary w wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej / Teresa Dukiet-Nagórska, Marek Lubelski. Palestra, s. 1982, nr 1.

 
  Kradzież z włamaniem / Teresa Dukiet-Nagórska. Nowe Prawo, s. 1981, nr 10.

 
  W sprawie struktury przestępstwa ciągłego / Teresa Dukiet-Nagórska. Nowe Prawo, s. 1983, nr 5, s. 86-92.

 
  Związek przyczynowy / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 8 (1983), s. 56.

 
  Zbieg przepisów ustawy / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 10.

 
  Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom gospodarczym i politycznym PRL / Teresa Dukiet-Nagórska. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 10.

 
  Recenzje:
  Obrona konieczna w prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa Sądu Najwyższego / Andrzej Marek. - Warsz. 1979 - rec.: Teresa Dukiet-Nagórska. - Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar. - T. 7 (1982), s. 115-123.

 
  Środki postpenalne a przystosowanie społeczne / Maria Danuta Pełka-Sługocka. - Warsz. 1979 - rec.: Teresa Nagórska. - Nowe Prawo. - 1981, nr 2, s. 106-110.

 
 
 
 
  Czas przygotowania strony: 0.001 sec.