Idż do strony UŚ www.us.edu.pl Wydział Prawa i Administracji
Kierunki i zasady przyjęć na studia. Informacje o strukturze Wydziału. Działalność Wydziału, kierunki badań, publikacje i wydarzenia. Studenci. Informacje m.in. o egzaminach, planach zajęć, pomocy materialnej. Ogłoszenia dla studentów i pracowników.
  Pracownicy  
 
Strona główna
 
 
  Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek  
  prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek
 
Katedra Prawa Karnego Procesowego

ul. Bankowa 11b, pok. 3.24
Tel. 359 18 72 bezp. 359 18 72

Email: zgryzek@us.edu.pl

Dyżury: Czw 16.50 - 17.50

Seminarzystów proszę o kontakt na adres kz@us.edu.pl UWAGA!!! W dniu 25.02.br., dyżur zostaje odwołany z uwagi na egzamin


  Zainteresowania naukowe:  
  Zainteresowania naukowe koncentruję wokół zagadnień prawa karnego procesowego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw osób chorych psychicznie w procesie karnym.
Szczególną uwagę poświęcam środkom zabezpieczającym stosowanym wobec osób chorych psychicznie, a także problematyce ochrony zdrowia psychicznego.

 

  Publikacje  
  Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):
  Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim - komentarz / Kazimierz Zgryzek. - Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1996, 102 s.

 
  Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w polskim procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1054 - Katowice: "UŚl." 1989, 219 s.

 
  Kodeks postępowania karnego / red. Piotr Hofmański , aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - Duże Komentarze Becka - Warszawa: "C.H. Beck" 2007, Wyd. 3, T. 1, 1309 s.

 
  Niesamoistne części wydawnictwa - współautorstwo pracy zbiorowej:
  Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości - księga ku czci profesora Kazimierza Marszała / pod red. Piotra Hofmańskiego i Kazimierza Zgryzka. - Pr. Nauk. UŚl., nr 2156 - Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2003, 531 s.

 
  Proces karny / Kazimierz Marszał, Stanisław Stachowiak, Kazimierz Zgryzek , pod red. Kazimierza Marszała. - Katowice: ""Volumen"" 2003, [Stan prawny na 1 września 2003 r.], 645 s.

 
  Kodeks postępowania karnego - komentarz / red. Piotr Hofmański , aut. Piotr Hofmański, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek. - Duże Komentarze Becka - Warszawa: "C.H. Beck" 1999, T. 1, 1077 s.

 
  Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:
  Model postępowania sądowego - więcej oficjalności, czy kontradyktoryjności / Kazimierz Zgryzek. Postępowanie karne w XXI wieku - materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Popowo, 26-28 października 2001 r., Warszawa: ""ABC"" 2002, s. 126-130.

 
  Próba porównawczej analizy struktury organizacyjnej kas chorych w projekcie "rządowym" i "prezydenckim" ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych / Kazimierz Zgryzek. Organizacja i finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych, Katowice: "AE" 1996, s. 87-94.

 
  Opinia prawna o możliwości wszczęcia postępowania w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej wobec członka organu kolegialnego - na przykładzie KRRiT / Kazimierz Zgryzek. Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej - zagadnienia systemowe, Warszawa: "Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu" 2007, s. 91-94.

 
  Prawa pacjenta - problem ciągle otwarty / Kazimierz Zgryzek. Organizacja i finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych - materiały z ogólnopolskich konferencji naukowych, Katowice: "Wydaw. Akad. Ekon." 1996, s. 109-119.

 
  Kwalifikacje i liczba psychiatrów występujących w charakterze biegłych w nowym procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. Nowy Kodeks postępowania karnego - Zagadnienia węzłowe, Kraków: "Zakamycze" 1998, s. 233-251.

 
  Pozycja procesowa podejrzanego w postępowaniu w sprawach zastosowania środków zabezpieczających / Kazimierz Zgryzek. U progu nowych kodyfikacji karnych, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1999, s. 337-354.

 
  Podmiotowy zakres ubezpieczeń zdrowotnych w projekcie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (w redakcji z 4 listopada 1996 r.) / Kazimierz Zgryzek. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ubezpieczeń społecznych - materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Katowice: "UŚl." 1997, s. 147-162.

 
  Prawo do obrony w postępowaniu przyspieszonym - krok wstecz / Kazimierz Zgryzek. Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości - księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa: "Oficyna a Wolters Kluwer business" 2007, s. 335-344.

 
  Obligatoryjne posiedzenie przygotowawcze przed rozprawą w polskim procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. Współczesne problemy procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości - księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice: "UŚl." 2003, s. 505-518.

 
  Przesłanki stosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w trybie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Kazimierz Zgryzek. Problemy nauk penalnych - prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii Górniok, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1996, s. 389-401.

 
  Warunki dopuszczalności wniesienia sprzeciwu od nakazu karnego / Kazimierz Zgryzek. Środki zaskarżenia w procesie karnym - ksiega pamiątkowa ku czci Prof. Zbigniewa Dody, Kraków: "Zakamycze" 2000, s. 367-385.

 
  Artykuły:
  Problem dopuszczalności postępowania w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w razie przedawnienia i abolicji / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 16 (1990), s. 116-128.

 
  Przestępstwa przeciwko wolności - kwalifikowane postaci przestępstwa zgwałcenia / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 8 (1983), s. 114-118.

 
  Ustawa o zawodzie lekarza - czy projekt chroni zawód lekarza / Kazimierz Zgryzek. Służ. Zdr, s. 1993, nr 46, s. 6-8.

 
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 VIII 1999 r. - I KZP 21 / Kazimierz Zgryzek. Prokur. Prawo, s. 2000, nr 5, s. 101-108.

 
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 IV 1983 r. - VI KZP 6 / Kazimierz Zgryzek, Piotr Hofmański. Probl. Praworząd, s. 1984, nr 5, s. 74-78.

 
  Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów SN z 18 VI 1985 - VI KZP 8 / Kazimierz Zgryzek. Probl. Praworząd, s. 1986, nr 5, s. 69-73.

 
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 IX 1987 r. - VI KZP 9 / Kazimierz Zgryzek. Państ. Prawo, s. 1988, z. 8, s. 148-151.

 
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 IV 1999 r. - I KZP 9 / Kazimierz Zgryzek. Orzecz. Sądów Pol, s. 1999, z. 11, s. 566-568.

 
  Oddalenie wniosku dowodowego w nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2003 roku / Kazimierz Zgryzek. Gdań. Stud. Praw, s. T. 11 (2003), s. 169-175.

 
  O nowelizowaniu Kodeksu postępowania karnego / Piotr Hofmański, Kazimierz Zgryzek. Monit. Praw, s. 2007, [nr] 2, s. 89-94.

 
  Dowód z opinii biegłych psychiatrów - zagadnienia wybrane / Kazimierz Zgryzek. Probl. Praworząd, s. 1990, nr 4.

 
  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 IV 1984 r. - Z 27 / Kazimierz Zgryzek. Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych, s. 1985, z. 9, s. 449-451.

 
  Orzekanie o środkach zabezpieczających wobec niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych w świetle projektu kodeksu postępowania karnego w redakcji z lutego 1995 r. / Kazimierz Zgryzek. Prz. Prawa Kar, s. 1995, z. 13, s. 20-43.

 
  Określenie stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu jako przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles, s. Nr 2 (1977), s. 162-173.

 
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 VI 1996 r. - IV KKN 38 / Kazimierz Zgryzek. Orzecz. Sądów Pol, s. 1997, z. 9, s. 421-423.

 
  Opinia do projektów ustaw o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego (oraz innych ustaw) / Kazimierz Zgryzek. Czas. Prawa Kar. Nauk Penal, s. 2001, z. 2, s. 161-230.

 
  Przeszukanie jako czynność procesowa i kryminalistyczna / Kazimierz Zgryzek. Palestra, s. 1977, nr 2, s. 43-49.

 
  Matematyczny formalizm interpretacji grafometrycznego badania pisma ręcznego / Kazimierz Zgryzek, Marek Legień, Jerzy Konieczny. Arch. Med. Sąd. Kryminol, s. T. 30 (1980), s. 41-44.

 
  Badanie prawdziwości pisma - uwagi krytyczne na tle art. 254 par. 1 k.p.c. / Kazimierz Zgryzek. Palestra, s. 1981, nr 5, s. 57-66.

 
  Znamię "szczególnego okrucieństwa" w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 9 (1983), s. 49-61.

 
  W sprawie poważnego niebezpieczeństwa jako materialno-prawnej przesłanki stosowania środków zabezpieczających - art. 99 i 100 par. 1 k.k. / Kazimierz Zgryzek. Nowe Prawo, s. 1986, nr 11-12, s. 72-82.

 
  Środki zabezpieczające / Kazimierz Zgryzek. Gaz. Praw, s. 1988, nr 12, s. 7.

 
  Zakaz reformationis in peius a dopuszczalność orzekania środków zabezpieczających wobec sprawców niepoczytalnych lub o ograniczonej poczytalności / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 14 (1988), s. 41-55.

 
  Konflikt interesów publicznego i prywatnego a publiczność rozpraw w procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 17 (1991), s. 43-71.

 
  Problemy metodologiczne kryminalistyki i nauk pokrewnych - sympozjum w Chęcinach, 20-21 VI 1980 / Kazimierz Zgryzek. Państ. Prawo, s. 1980, nr 11, s. 138-139.

 
  Szczegółowe propozycje zmian przepisów kodeksów karnego i postępowania karnego dotyczących środków zabezpieczających / Kazimierz Zgryzek. Prz. Prawa Kar, s. T. 3 (1990), s. 32-46.

 
  Przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym na tle projektu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 17 (1991), s. 106-124.

 
  Postępowanie w przedmiocie zastosowania środków zabezpieczających w projekcie kodeksu postępowania karnego - (w wersji z października 1990 roku) / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 18 (1992), s. 84-105.

 
  Kwalifikacje osób biorących udział w wydawaniu opinii psychiatrycznej w procesie karnym / Kazimierz Zgryzek. Psychiatr. Pol, s. T. 32, nr 4 (1998), s. 397-404.

 
  Gwarancje praw pacjenta w projekcie ustawy o zawodzie lekarza / Kazimierz Zgryzek. Służ. Zdr, s. 1993, nr 48, s. 7, 11-13.

 
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 III 1982 r. - I KR 323 / Kazimierz Zgryzek. Państ. Prawo, s. 1984, z. 3, s. 142-147.

 
  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 IV 1983 r. - Z 27 / Kazimierz Zgryzek. Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych, s. 1985, z. 9, s. 449-451.

 
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 IV 1986 r. - VI KZP 8 / Kazimierz Zgryzek. Palestra, s. 1987, nr 12, s. 139-143.

 
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5 II 1996 r. - II KRN 185 / Kazimierz Zgryzek. Orzecz. Sądów Pol, s. 1996, z. 9, s. 393-395.

 
  Opinia w sprawie wniosku o wyłączenie członków komisji śledczej z czynności przesłuchania osoby wezwanej przez komisję / Kazimierz Zgryzek. Prz. Sejm, s. 2005, nr 5, s. 169-173.

 
  Naważniejsze rozwiązania nowego statutu Uniwersytetu Śląskiego / Kazimierz Zgryzek. Gaz. Uniw. (Katowice), s. 1999, Wyd. Spec., s. [1]-4.

 
  O niezawisłości sędziowskiej słów kilka / Kazimierz Zgryzek. Misc. Iur, s. T. 1 (2002), s. 155-167.

 
  Uzupełnienie postępowania przygotowawczego na etapie rozprawy (art. 397 k.p.k.) w noweli do kodeksu postępowania karnego z 2003 r. - pierwsze uwagi / Kazimierz Zgryzek. Misc. Iur, s. T. 3 (2003), s. 118-128.

 
  Projekt wprowadzenia systemu dobrej praktyki laboratoryjnej dla badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych / Kazimierz Zgryzek [et al.]. Med. Pr, s. 1997, nr 4, s. 6.

 
  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - novum w prawie karnym / Kazimierz Zgryzek. Misc. Iur, s. T. 5 (2004), s. 118-135.

 
  Zmiany w obrazie pisma ręcznego narkomanów i schizofreników / Kazimierz Zgryzek, Marek Legień. Probl. Kryminal, s. 1977, nr 125, s. 113-119.

 
  Ekspertyzy dokumentów w sprawach karnych w praktyce Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego / Kazimierz Zgryzek, Jerzy Konieczny. Probl. Praworząd, s. 1980, nr 3, s. 72-76.

 
  Możliwości identyfikacyjne pisma chorych na schizofrenię / Kazimierz Zgryzek. Probl. Praworząd, s. 1981, nr 6, s. 40-46.

 
  W kwestii ustaleń alternatywnych w procesie karnym / Kazimierz Zgryzek, Piotr Hofmański. Państ. Prawo, s. 1985, z. 7-8, s. 145-151.

 
  Materialnoprawne przesłanki stosowania środków zabezpieczających orzekanych w związku ze skazaniem za przestępstwo - (art. 100 par. 1 i 102 par. 1 k.k.) / Kazimierz Zgryzek. Probl. Praworząd, s. 1988, nr 1, s. 46-58.

 
  Właściwość sądu do orzekania środków zabezpieczających na wniosek prokuratora - de lege lata i de lege ferenda / Kazimierz Zgryzek. Nowe Prawo, s. 1988, nr 2-3, s. 105-115.

 
  Wniosek o zastosowanie środka zabezpieczajacego / Kazimierz Zgryzek. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar, s. T. 15 (1989), s. 48-61.

 
  Recenzje:
  Postępowanie odwoławcze w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji - komentarz praktyczny / Stanisław Zabłocki. - Warsz. 2003 - rec.: Kazimierz Zgryzek. - Palestra. - 2003, nr 11.

 
  Zasada domniemania niewinności oskarżonego w polskim procesie karnym / Piotr Kruszyński. - Warsz. 1983 - rec.: Kazimierz Zgryzek, Piotr Hofmański. - Nowe Prawo. - 1985, nr 2, s. 104-113.

 
  Wiktymologia / Lech Falandysz. - Warszawa: ""Wiedza Powszechna"" 1979 - rec.: Kazimierz Zgryzek. - Palestra. - 1980, nr 3, s. 60-65.

 
  Wywiady:
  / - rozm. przepr. przez: Lidka Tarczyńska. Gaz. Uniw. (Katowice), s. 1997, nr 3, s. 7-8.

 
 
 
 
  Czas przygotowania strony: 0.001 sec.