Idż do strony UŚ www.us.edu.pl Wydział Prawa i Administracji
Kierunki i zasady przyjęć na studia. Informacje o strukturze Wydziału. Działalność Wydziału, kierunki badań, publikacje i wydarzenia. Studenci. Informacje m.in. o egzaminach, planach zajęć, pomocy materialnej. Ogłoszenia dla studentów i pracowników.
  Katedry  
 
Wybór katedry
Informacje ogólne
Pracownicy naukowi
Problematyka badawcza
Publikacje
Dydaktyka
Ogłoszenia
Strona główna
 
 

Publikacje

Katedra Prawa Pracy i Polityki Socjalnej

Publikacje pracowników naukowych Katedry
Książki (w tym monografie, podręczniki, prace naukowe):
Ochrona mienia pracownika w umownym stosunku pracy / Arkadiusz Nowak. - Pr. Nauk. UŚl., nr 917 - Katowice: "UŚl." 1988, 147 s.

Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej / red. Arkadiusz Nowak. - Pr. Nauk. UŚl., nr 1288 - Katowice: "Uniwersytet Śląski" 1992, 75 s.

Wokół problematyki cywilnoprocesowej - studium teoretycznoprawne / pod red. Arkadiusza Nowaka. - Pr. Nauk. UŚl., nr 2006 - Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 2001, 315 s.

Zatrudnienie w służbie cywilnej - monografia / Helena Szewczyk. - Bydgoszcz: "Oficyna Wydawnicza "Branta"" 2006, 217 s.

Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu / Helena Szewczyk. - Monografie - Warszawa: "Oficyna a Wolters Kluwer business" 2007, Stan prawny na 1 marca 2007 r., 774 s.

Niesamoistne części wydawnictwa - rozdziały w pracy zbiorowej:
Regulacja zwolnień grupowych w spółdzielczym stosunku pracy (wybrane zagadnienia) / Arkadiusz Nowak. Rozważania o państwie i prawie, Katowice: "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego" 1993, s. 147-157.

Pracodawca samorządowy / Arkadiusz Nowak. Rozprawy prawnicze, Katowice: "UŚl." 2000, s. 102-108.

Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem zarządu spółki akcyjnej zatrudnionym na podstawie powołania - wybrane zagadnienia / Arkadiusz Nowak. Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku - ksiega jubileuszowa profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa: "Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich" 2002, s. 281-293.

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia za pracę na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu / Arkadiusz Nowak. Prawo a wartości - księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków: ""Zakamycze"" 2003, s. 219-227.

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez członków korpusu służby cywilnej w mieniu osoby trzeciej - wybrane zagadnienia / Arkadiusz Nowak. Rozprawy prawnicze - księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków: ""Zakamycze"" 2005, s. 1217-1232.

Stosunki pracy w spółdzielniach socjalnych / Arkadiusz Nowak. Prawo pracy, Warszawa: "Lexis Nexis" 2005, s. 198-226.

Ochrona trwałości zatrudnienia w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk. Studia z prawa pracy - księga pamiątkowa ku czci docenta Jerzego Logi, Łódź: "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego" 2007, s. 245-259.

Niektóre aspekty ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym / Helena Szewczyk. Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym, Katowice: "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach" 2007, s. 403-417.

Artykuły:
Charakter prawny odpowiedzialności uspołecznionego zakładu pracy za wypadki przy pracy / Arkadiusz Nowak. Stud. Zesz. Praw. UŚl, s. Z. 1 (1971), s. 27-34.

Z problematyki staży asystenckich w szkołach wyższych / Arkadiusz Nowak. Stud. Zesz. Praw. UŚl, s. Z. 2 (1972), s. 45-52.

Podstawy i zakres odpowiedzialności majątkowej dyrektorów przedsiębiorstw państwowych / Arkadiusz Nowak, Edward Świst. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw, s. T. 5 (1974), s. 55-70.

Przedawnienie i terminy zawite w spółdzielczym stosunku pracy / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr, s. Nr 1 (1977), s. 199-214.

Spółdzielcza umowa o pracę i jej składniki / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr, s. T. 2 (1979), s. 98-118.

Członkowstwo spółdzielni a spółdzielczy stosunek pracy / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 3 (1980), s. 73-91.

Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu pracy za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy pracownika / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 4 (1981), s. 51-75.

Mienie pracownika jako przedmiot ochrony prawa pracy / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 5 (1982), s. 80-94.

Ochrona wierzytelności pracownika w umownym stosunku pracy / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 6 (1983), s. 7-26.

O ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych / Helena Szewczyk, Wiesław Koczur. Polit. Społ, s. 1990, nr 9, s. 3-6.

Problemy personalne w samorządzie / Helena Szewczyk. Samorz. Teryt, s. 1992, nr 9, s. 3-13.

Podstawy prawne zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 10 (1992.

Wykluczenie ze spółdzielni pracy dokonane przez radę nadzorczą w składzie mniejszym od określonego w statucie / Arkadiusz Nowak. Prz. Sąd, s. 1993, nr 4, s. 51-62.

Ochrona trwałości stosunku pracy mianowanego pracownika samorządowego / Helena Szewczyk. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 11 (1994), s. 102-140.

Spółdzielcze stosunki zatrudnienia wobec przekształceń organizacyjnych i prawnych spółdzielni / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 11 (1994), s. 141-152.

Ustawa o zbiorowych stosunkach pracy (projekt) / Arkadiusz Nowak, Maria Taniewska-Peszko. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 11 (1994), s. 153-178.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 21 XII 1992 r. - I PZP 66 / Arkadiusz Nowak. Orzecz. Sądów Pol, s. 1994, z. 3, s. 107-109.

Stabilizacja zatrudnienia pracowników samorządowych pełniących funkcje z wyboru oraz powołania / Helena Szewczyk. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pracy i Pol. Socj, s. T. 12 (1997), s. 42-85.

Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie powołanioa po nowelizacji kodeksu pracy z 1996 roku / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr, s. T. 12 (1997), s. 7-20.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 IV 1996 r. - I PRN 34 / Arkadiusz Nowak. Orzecz. Sądów Pol, s. 1997, z. 7.

Odwołanie ze stanowisk obsadzonych na podstawie aktu wyboru w strukturach samorządu gminnego / Helena Szewczyk. Samorz. Teryt, s. 1998, nr 7.

Powszechna ochrona trwałości umownego stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy / Helena Szewczyk. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr, s. T. 13 (1998), s. 21-66.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 11 III 1997 r. - I PKN 34 / Helena Szewczyk. Orzecz. Sądów Pol, s. 1998, z. 11, s. 573-575.

Zakres pojęcia "pracownik samorządowy" po wejściu w życie reformy administracji publicznej / Helena Szewczyk. Pr. Zabezp. Społ, s. 1999, nr 12, s.18-27.

Wybór jako podstawa prawna nawiązania stosunku pracy w samorządzie terytorialnym / Helena Szewczyk. Pr. Zabezp. Społ, s. 1999, nr 7.

Ograniczenia prawa do pracy w samorządzie po wejściu w życie reformy administracji publicznej / Helena Szewczyk. Samorz. Teryt, s. 2000, nr 11, s. 52-59.

Zbiorowe prawo pracy w samorządzie terytorialnym - wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk. Pr. Zabezp. Społ, s. 2000, nr 9, s. 2-12.

Prawo do pracy jako prawo człowieka / Helena Szewczyk. Prawa Człow., [Katow.], s. Z. 7 (2000), s. 129-138.

Umowa przedwstępna w polskim prawie pracy / Helena Szewczyk. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pracy, s. T. 14 (2001), s. 43-64.

Zagadnienie wzmożonej ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowania urzędnikowi służby cywilnej / Helena Szewczyk. Pr. Zabezp. Społ, s. 2001, nr 11, s. 24-34.

Prawo do prywatności a ujawnianie danych o wynagrodzeniu pracownika / Helena Szewczyk. Monit. Praw, s. 2001, [nr] 6, s. 339-344.

Prawo pracownika do godności / Helena Szewczyk. Państ. Prawo, s. 2001, z. 11, s. 40-51.

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy samorządowego za szkodę wyrządzoną przez pracownika samorządowego w mieniu osoby trzeciej - (wybrane zagadnienia) / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr, s. T. 14 (2001), s. 65-81.

Wyłączenie odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się / Urszula Ludian. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pracy, s. T. 15 (2002), s. 45-69.

Obowiązki równego traktowania i niedyskryminacji pracowników / Helena Szewczyk. Monit. Praw, s. 2002, [nr] 11, s. 487-490.

Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą - nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy / Helena Szewczyk. Pr. Zabezp. Społ, s. 2002, nr 6, s. 2-12.

Zakres pojęcia "wolność" w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy (zarys problematyki) / Helena Szewczyk. Stud. Praw, s. 2002, z. 1, s. 145-165.

Regulacja prawna szczególnych obowiązków członków korpusu służby cywilnej a ograniczenie zasady równego dostępu do służby publicznej / Helena Szewczyk. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pracy, s. T. 15 (2002), s. 84-110.

Statut spółki akcyjnej jako źródło prawa pracy / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pracy, s. T. 15 (2002), s. 7-24.

Stres jako przyczyna wypadków przy pracy / Helena Szewczyk. Pr. Zabezp. Społ, s. 2003, nr 6, s. 31-38.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 XI 2000 r. - I PKN 537 / Helena Szewczyk. Państ. Prawo, s. 2003, z. 4, s. 126-129.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 6 VI 2000 r. - I PKN 707 / Arkadiusz Nowak. Orzecz. Sądów Pol, s. 2003, z. 4, s. 199-202.

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 I 2002 r. - III CZP 80 / Arkadiusz Nowak. Monit. Praw, s. 2003, [nr] 4, s. 185-187.

Konstrukcja prawna zwolnień z przyczyn ekonomicznych w francuskim prawie pracy / Urszula Ludian-Torbus. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 16 (2005), s. 93-115.

Zatrudnienie pracowników samorządowych na podstawie wyboru - wybrane zagadnienia / Helena Szewczyk. Samorz. Teryt, s. 2005, nr 3, s. 40-51.

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy / Helena Szewczyk. Stud. Praw, s. 2005, z. 2, s. 33-83.

Prawne problemy wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie / Helena Szewczyk. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 16 (2005), s. 148-173.

Prawne aspekty wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie / Helena Szewczyk. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 15 (2005), s. 148-173.

Ograniczenie możliwości zachowania lub odzyskania miejsca pracy przez członka zarządu spółki kapitałowej / Arkadiusz Nowak. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 16 (2005), s. 7-21.

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na podstawie powołania / Kinga Czyżycka. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc, s. T. 16 (2005), s. 39-65.

Ochrona dóbr osobistych pracownika w Konstytucji RP / Helena Szewczyk. Hum. Zesz. Nauk, s. T. 10 (2006), s. 77-88.

Podstawowe problemy reformy prawa służby cywilnej w nowym ustroju społeczno-gospodarczym / Helena Szewczyk. Stud. Praw, s. 2007, z. 1, s. 5-23.

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 13 X 2005 r. - II PK 337 / Helena Szewczyk. Orzecz. Sądów Pol, s. 2007, z. 7.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2005 r. - II PK 321 / Helena Szewczyk. Orzecz. Sądów Pol, s. 2007, z. 2, s. 128-131.

Prawne problemy chorób zawodowych / Helena Szewczyk. Polit. Społ, s. 2007, nr 7, s. 7-11.

Pracodawczy obowiązek dbałości o dobro pracownika / Helena Szewczyk. Państ. Prawo, s. 2007, z. 11, s. 69-81.

Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Praw Publicznych z dnia 29 czerwca 2006 r. - III PZP 1 / Helena Szewczyk. Orzecz. Sądów Pol, s. 2007, z. 12, s. 911-914.

Recenzje:
Das Entlassungsrecht / Friedrich Kuderna. - Wien 1996 - rec.: Helena Szewczyk. - Polit. Społ. - 1998, nr 5.

Die Europaisierung des deutschen Arbeitsrechts und der geschlechterspezifische Gleichbehandlungsgrundsatz / Dorothee Dungs. - Stuttgart 1998 - rec.: Helena Szewczyk. - Państ. Prawo. - 2000, z. 11, s. 102-104.

 
 
 
 
  Czas przygotowania strony: 0.001 sec.