Idż do strony UŚ www.us.edu.pl Wydział Prawa i Administracji
Kierunki i zasady przyjęć na studia. Informacje o strukturze Wydziału. Działalność Wydziału, kierunki badań, publikacje i wydarzenia. Studenci. Informacje m.in. o egzaminach, planach zajęć, pomocy materialnej. Ogłoszenia dla studentów i pracowników.
  Opisy przedmiotów  
 
Strona główna
 
 
Wprowadzenie do filozofii
 (Wykład)
dr Mariusz Wojewoda

Program:

Zajęcia poświecone są przedstawieniu głównych problemów filozoficznych w kulturze Zachodu. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem człowieka, jego podmiotowej wolności i porządku aksjologicznego, który może stanowić punkt odniesienia w formułowaniu poglądów etycznych. Filozoficzne o spory o naturę rzeczywistości oraz pewność i prawdziwość poznania stanowią istotną podstawę dla współczesnych dyskusji dotyczących uzasadnienia naukowego obrazu świata.

Cele:
1.Poznanie podstawowych pojęć i problemów filozoficznych
2.Wyrobienie umiejętności myślenia krytycznego.
3.Umiejętność posługiwania się pojęciami filozoficznymi
4.Refleksja nad zakresem i granicami odpowiedzialności za własne wybory.

Zakres tematyczny:
I.Greckie korzenie filozofii. Główne działy filozofii.
1.Spór o rozumienie rzeczywistości (Parmenides, Heraklt).
2.Idealizm obiektywny Platona i metafizyka Arystotelesa.
3.Problemy metafizyczne w filozofii średniowiecznej i nowożytnej.
II.Filozofia i życie szczęśliwe.
1.Problem cnót u Sokratesa i Platona
2.Eudajmonia, podział duszy i cnoty u Arystotelesa.
3.Recepta na życie szczęśliwe według Epikura i stoików.
III.Zagadnienie wiedzy pewnej i prawdziwej.
1.Racjonalizm, empiryzm, irracjonalizm (Kartezjusz, Locke, Pascal).
2.Klasyczna i nieklasyczne definicje prawdy.
3.Filozofia krytyczna Kanta
IV.Problem człowieka i jego wolności.
1.Spór o człowieka (Kierkegaard, Nietzche, Freud)
2.Wolność jako niezależność (utylitaryzml)
3.Wolność jako autodeterminacja (Kant, Jaspers)
V.Podstawy etyki. Subiektywizm i obiektywizm aksjologiczny.
1.Problem granic odpowiedzialności (J.P. Sartre)
2.Przyczyny relatywizmu etycznego.
3.Racje na rzecz obiektywnego porządku wartości (M.Scheler)

Metody nauczania:
wykład , prezentacja, rozmowa nauczająca, dyskusja, „mapy pamięci”

Literatura podstawowa:

W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1- 3, dowolne wydanie.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa – Wrocław 2000.
A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, wyd. PAT, dowolne wydanie.
P. Kunzmann, F.-P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, Prószyńki o S-ka, Warszawa 1999.
P.Vardy, P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1995.
A.MacIntyre, Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku, PWN, Warszawa 1995.

Literatura pomocnicza:

B. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1987.
Problemy etyki. Wybór tekstów, red. S. Sarnowski, E. Fryckowski, Bydgoszcz 1993.

Uwagi:

zasady zaliczenia przedmiotu – ocena z egzaminu ustnego
 
 
 
 
  Czas przygotowania strony: 0.001 sec.